Legislatie

Practicarea pescuitului recreativ-sportiv pe Crisul Repede si Crisul Negru

ORDIN Nr. 159/1266 din 24 iunie 2011 al Ministrului Agiculturii si Ministrului Mediului

ART. 2
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate, cu exceptia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, se face cumulativ:

a) in baza autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul
resurselor acvatice vii;
b) cu avizul administratorilor/custozilor ariilor naturale protejate;
c) in baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise de catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberate, dupa caz, de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi.
ART. 3
(1) Exercitarea pescuitului recreativ/sportiv in zonele din perimetrul ariilor naturale
protejate pentru care Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a emis autorizatii de pescuit recreativ/sportiv se face in baza permisului de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea prevederilor art. 7 si a conditiilor inscrise in autorizatie stabilite pe baza avizului administratorului/custodelui ariilor naturale protejate prevazut la art. 2 alin. (1).
LIMITE ARII NATURALE PROTEJATE ADMINISTRATE DE APS AQUA CRISIUS:
1. ROSCI0049 CRISUL NEGRU- SOIMI- FRONTIERA UNGARIA
2. ROSCI0061 DEFILEUL CRISULUI NEGRU- UILEACU DE BEIUS- SOIMI
3. ROSCI0050 CRISUL REPEDE AMONTE DE ORADEA- VADU CRISULUI- ORADEA
4. ROSCI0104 LUNCA INFERIOARA A CRISULUI REPEDE- ORADEA- FRONTIERA UNGARIA

Modificarii de legislatie pescuit Bihor

Datorita faptului ca multi pescari nu cunosc ultimele noutati din domeniul pescuitului,
si pentru ca nu toata lumea are timp sau chef sa puna cap la cap toate ordinele ministrilor,
am facut acest pas de a combina ordinul ministrului pentru 2012 cu cel din 2011 pe care il completeaza si modifica.
Ceea ce este scris cu rosu este completare la cel din 2011.

Ionut Erdeli
ORDINinr. 297 din 28 decembrie 2011 Pentruimodificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv
EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 5 ianuarie 2012
i Avind in vedere:

- consultarile cu forurile de reprezentare ale asociatiilor de pescari sportivi legal constituite la nivel national din domeniul pescuitului recreativ/sportiv;

- Referatul de aprobare al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura nr. 10.132 din 15 decembrie 2011, in temeiul:

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 7 lit. A.b) si A.e) din Hotarirea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, cu modificarile ulterioare;
- art. 7 alin. (5) din Hotarirea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
precum si a unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 4 din Hotarirea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura;
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, i
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite urmatorul ordin:

i
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 15/2011 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv,
regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit recreativ/sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Rominiei,
Partea I, nr. 74 din 28 ianuarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: i

Art. 1.
(1) Atribuirea dreptului de pescuit recreativ/sportiv se face de catre administratorii resursei acvatice vii,
in toate habitatele piscicole naturale, in conditiile legii.

(2) Administratorii resurselor acvaticei vii pot conveni asupra,
emiterii unui singur model de permis de pescuit recreativ/sportiv cu valabilitate in toate habitatele piscicole naturale.i
(3) Agentia Nationala pentru Pescuit sl Acvacultura, denumita in continuare ANPA,
poate delega pe baza de protocol administrarea resurselor acvatice vii din habitatele piscicole
naturale din apele de munte catre administratorul padurilor proprietate publica a stalului.
i
Art. 2.
(1) Practicarea pescuitului recreativ/sportiv In habitatele piscicole naturale se face in baza permiselor emise de
catre administratorul resurselor acvatice vii si eliberat de acesta sau de catre asociatiile de pescari sportivi, dupa caz.

(2) Asociatiile de pescari sportivi pot elibera permise de pescuit recreativ/sportiv numai dupa obtinerea autorizatiei
de pescuit recreativ/sportiv, pe baza listelor nominale depuse la ANPA si a documentelor prevazute la art. 5 alin.
(3).”
i
Art. 3.
(1) Permisul de pescuit recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat.
(2)i)iPermisul de pescuit
recreativ/sportiv este un document cu regim special, inseriat, nominal, netransmisibil, tip card plastifiat,
valabil in toate habitatele piscicole naturale, cu exceptia Rezervatiei Biosferei iDelta Dunariii.” i ”
(3) Pina la emiterea noilor modele de permise, permisele de pescuit recreativ/sportiv eliberate in anul 2011 sunt valabile si in anul 2012.”
i Art. 4. Art. 4. – Permisele de pescuit recreativ/sportiv se vizeaza anual,
cu conditia achitarii anuale a taxei stabilite prin Hotarirea Guvernului nr. 1.016/2008 privind cuantumul taxelor de licentiere si autorizare in pescuit si acvacultura.
Modelul permisului de pescuit recreativ/sportiv este prevazut in anexa nr. 1
i Art. 5. (1) in cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin ANPA, functioneaza Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi,
persoane juridice nonprofit legai constituite, precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri.
(2} Modelul Registrului unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, persoane juridice nonprofit legal constituite,
precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri, este prevazut in anexa nr.2
. (3) inscrierea in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi,
.persoane juridice nonprofit legal constituite, precum si a forurilor de reprezentare la nivel national, constituite pe principiul liberei asocieri,
se face in baza urmatoarelor documente:.

- cerere de inscriere catre ANPA:
- statut;

- acte constitutive,
cu modificarile ulterioare; – certificat de inregistrare in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
- cod de inregistrare fiscala;
- avizul de luare in evidenta eliberat de Ministerul Mediului si Padurilor;
- regulamentul si planul de management al ariei protejate, unde este cazul. i
- acordul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, dupa caz.
(4) Asociatiile inscrise anterior aparitiei prezentului ordin au obligatia de a completa si de a aduce la zi documentele prevazute la alin.
(3). i Art. 6. (1) Exercitarea pescuitului in zonele de pescuit pentru care s-au emis autorizatii de pescuit recreativ/sportiv se face in baza permisului recreativ/sportiv,
cu respectarea regulamentului propriu al asociatiei detinatoare de autorizatie si a conditiilor inscrise in autorizatie.
(2) Regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, prevazut in anexa nr. 3,
sta la baza elaborarii regulamentelor proprii ale asociatiilor de pescari sportivi. i
Art. 7. (1) ANPA emite si elibereaza autorizatii de pescuit recreativ/sportiv catre asociatiile de pescari sportivi inscrise in Registrul unic de evidenta a asociatiilor de pescari sportivi, care indeplinesc conditiile stabilite in prezentul ordin,
pentru zonele de pescuit, cu exceptia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, Dunarii, Marii Negre si lacurilor de acumulare unde se practica pescuitul comercial.
(2) Asociatiile de pescari sportivi solicita eliberarea unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv pentru zonele de pescuit din habitatele piscicole naturale, prin cererea de solicitare insotita de documentatia prevazuta in anexa nr. 4.
(3) ANPA elibereaza autorizatie de pescuit recreativ/sportiv asociatiei de pescari sportivi pe baza punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor de evaluare prevazute in anexa nr. 5.
(4) Pentru o zona de pescuit recreativ/sportiv, ANPA nu poate elibera decit o singura autorizatie.
(5) Doua sau mai multe asociatii se pot asocia si pot solicita eliberarea autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv pentru una sau mai multe zone de pescuit: evaluarea se face pe baza cumularii criteriilor de evaluare. (6) Autorizatia de pescuit este un document cu regim special, cu o valabilitate de 5 ani, vizat anual pina la data de 1 februarie, emis si eliberat dupa modelul prevazut in anexa nr. 6. i
Art. 8.
(1) Asociatia de pescari sportivi care obtine autorizatie de pescuit recreativ/sportiv are urmatoarele obligatii: i sa elibereze permisele de pescuit recreativ/sportiv catre pescari, in conditiile legii, fara perceperea de taxe suplimentare; i sa initieze lunar actiuni de control in colaborare cu institutiile abilitate ale statului;
i sa elaboreze si sa actualizeze baza de dale cu membrii asociatiei si cu numarul de permise eliberate; i sa transmita trimestrial/periodic catre filialele ANPA situatia membrilor, a permiselor eliberate si a documentelor justificative privind platile catre bugetul de stat reprezentind taxa de eliberare a permiselor de pescuit; i sa adopte si sa implementeze masuri de refacere a resurselor acvatice vii,
cu aprobarea ANPA; i sa marcheze cu panouri zona/zonele de pescuit in termen de 90 de zile de la obtinerea autorizatiei; i sa asigure igienizarea locurilor amenajate pentru pescuit; i sa afiseze in locuri vizibile la sediul asociatiei si pe teren regulamentul propriu de pescuit; i sa solicite sprijinul inspectorilor piscicoli si al ofiterilor,
agentilor si subofiterilor din cadrul politiei si jandarmeriei in cazul semnalarii actelor de braconaj;
i sa iti armonizeze activitatea cu alte asociatii de pescari sportivi din bazinul hidrografic si sa elaboreze impreuna cu ANPA un plan comun de administrare unitara a resurselor acvatice vii din bazinul hidrografic respectiv, care sa urmareasca sa abordeze unitar managementul apelor la nivel de bazin hidrografic,
conform Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politica comunitara in domeniul apei. (2) Asociatiile de pescari sportivi pot percepe un tarif, saptaminal, lunar, anual, de acces in zona de pescuit autorizata pentru serviciile de organizare a pescuitului si derularea obligatiilor prevazute la alin. (1). (3) Tarifele de acces se vor stabili pentru toata perioada de valabilitate a autorizatiei de pescuit recreativ/sportiv de catre asociatiile de pescari sportivi,
vor fi indexate anual cu rata de inflatie si vor fi aduse la cunostinta ANPA pina la data de 1 februarie. (4) Pentru o informare corecta a pescarilor sportivi, ANPA va publica pe site-ul: www.anpa.ro lista asociatiilor pe zone si tarifele practicate de acestea. i Art. 9. (1) In zonele de pescuit recreativ/sportiv pentru care nu au fost emise autorizatii, precum si in zonele care nu fac obiectul autorizarii (Dunarea, Marea Neagra si lacurile de acumulare unde se practica pescuitul comercial) pescuitul poate fi practicat de orice posesor de permis de pescuit recreativ/sportiv, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
(2) in Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”, practicarea pescuitului recreativ/sportiv se face pe baza permiselor de pescuit recreativ/sportiv emise si eliberate de Administratia Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”, cu respectarea reglementarilor in vigoare. i Art. 10. Permisul de pescuit recreativ/sportiv emis do catre ANPA poate fi suspendat sauu retras, prin decizie a presedintelui ANPA, la propunerea personalului propriu cu drept de control si inspectie si a institutiilor sau persoanelor abilitate cu drept de control, in conditiile art. 59 si 60 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, ANPA poate suspenda sau retrage autorizatia de pescuit recreativ/sportiv in cazul in care nu sunt respectate obligatiile mentionate la art. 8 si conditiile care au stat la baza eliberarii acesteia. i Art. 11. (1) ANPA are obligatia sa asigure tiparirea, gestionarea si emiterea documentelor prevazute in prezentul ordin. (2) Asociatiile de pescari sportivi solicita in scris de la filialele regionale ANPA, in vederea eliberarii, permise de pescuit recreativ/sportiv, depunind documentele justificative, conform prevederilor legale in vigoare.
(3) Presedintele ANPA va emite, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, decizia prin care aproba procedura privind emiterea si eliberarea permiselor si autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, comisia de evaluare a cererilor pentru emiterea autorizatiilor de pescuit recreativ/sportiv, precum si lista zonelor de pescuit recreativ/sportiv.
i Art. 12. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 20/2010 privind conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentul de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si modelele permiselor de pescuit sportiv, publicat in Monitorul Oficial al Rominiei nr. 75 din 2 februarie 2010, cu modificarile ulterioare, se abroga.
i Art. 13. Anexele nr.1-6 fac parte integranta din prezentul ordin.
i Art. 14. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I. i Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale Valeriu Tabara Anexa nr.
1i- Model de permis de pescuit recreativ/sportiv i Descriere Dimensiunile formatului sunt:

- lungime: 10cm;
- latime:i 7cm; Culoare:
- gratuit: rotu; – 10 ron: galben;
- 30 ron: albastru.
i Fata: Verso:
i i Anexa nr. 2i- Registrul unic de evidenta al asociatiilor de pescari sportivi i
i Anexa nr. 3

i Regulament de practicare a pescuitului recreativ/sportiv i PARTEA a I-a – Perioade, durate si zone de prohibitie a pescuitului
i Art. 1. Pescuitul oricaror specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice vii se realizeaza in conformitate cu prevederile ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor privind prohibitia anuala a pescuitului. i PARTEA a II-a – Protectia resurselor piscicole
i Art. 2. 1) Pentru protejarea resurselor acvatice vii, asociatiile de pescari sportivi pot propune stabilirea unor zone de protectie piscicola, care se delimiteaza pe teren prin semne distincte.

2) Zonele de protectie piscicola pot fi:

ia) de protectie a reproducerii, reprezentind locurile predilecte pentru depunerea icrelor si dezvoltarea puietului;

ib) de protectie a diversitatii speciilor piscicole reunite intr-un ecosistem acvatic;
ic) de protectie pentru iernarea pestelui.

3) in zonele de protectie piscicola, pentru o anumita perioada pot fi limitate sau interzise: ia) pescuitul anumitor specii de pesti si al altor vietuitoare acvatice; ib) lucrari care impiedica migrarea, reproducerea sau pun in pericol existenta populatiilor piscicole, cum ar fi:

i – ingustarea/bararea cursului apei; i – taierea si recoltarea vegetatiei; i – extragerea de namol, nisip si pietris;
i – colectarea ghetii; ic) lucrari in zona malurilor, precum si taierea arborilor si arbustilor de pe mal.
(4) Prin exceptie de la prevederile alin.(3), activitatile prevazute nu pot fi limitate sau interzise in urmatoarele situatii:
ia) cind activitatile se desfasoara in scopuri stiintifice sau de cercetare;

ib) din considerente de prevenire a inundatiilor.
i Art. 3. 1) Asociatiile de pescari sportivi pot propune Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura {ANPA) programe de redresare a populatiilor unor specii de pesti valoroase sau periclitate si pot participa la: ia) identificarea, amenajarea si protectia zonelor de reproducere; ib) infiintarea de pepiniere pentru producerea puietului cu valoare economica si stiintifica; ic) organizarea activitatii de monitorizare a populatiilor piscicole si stabilirea masurilor de refacere a populatiilor periclitate.
2) in caz de necesitate se pot lua masuri pentru completarea resurselor piscicole prin repopulare. i Art. 4. 1) Asociatiile de pescari sportivi vor solicita ANPA declararea regiunilor de crutare pe anumite zone, ca locuri favorabile pentru cantonarea, reproducerea si hranirea puietului si adultilor apartinind speciilor de vietuitoare acvatice.
2) In apele declarate regiuni de crutare se interzic pe toata perioada anului pescuitul in scop comercial si recreativ/sportiv, precum si alte activitati cum sunt: i- recoltarea vegetatiei;
i- extragerea balastului;
i- vinatul;
i- cresterea animalelor. i Art. 5. in scopul asigurarii protectiei resurselor piscicole, asociatiile de pescari sportivi au obligatia sa respecte prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, cu modificarile si completarile ulterioare. i Partea a III-a – Conditiile pentru practicarea pescuitului in scop recreativ/sportiv
i Art. 6. Pescuitul recreativ/sportiv este permis cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
i Partea a IV-a – Dimensiunile minime ale exemplarelor de pesti
i Art. 7. 1) Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti sunt cele prevazute in reglementarile legale in vigoare.
2) Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la virful botului pina la baza inotatoarei caudale.
3) Puietul si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
4) Se interzice pescuitul sturionilor.
Exemplarele capturate din aceasta specie vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.
i PARTEA a V-a – Diverse
i Art. 8. Actiunile de populare cu material biologic se efectueaza in prezenta reprezentantilor ANPA.
i Art. 9. Asociatiile si federatiile de pescari sportivi consimt sa isi armonizeze actiunile in vederea implementarii obiectivelor si masurilor din prezentul regulament si isi recunosc dreptul de reciprocitate pentru membrii lor, in vederea practicarii pescuitului recreativ/sportiv, conform prevederilor art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
i Art. 10. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si a legislatiei secundare stabilite prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. i i iAnexa nr. 4i- Documentatia de calificare ce insotette cererea de solicitare a unei autorizatii de pescuit recreativ/sportiv i i Anexa nr.
5i- Criterii de evaluare + Grila de evaluare
i i Anexa nr. 6i- Model autorizatie de pescuit recreativ/sportiv
Ordinul a fost publicat in Monitorul Oficial nr.74 din 28 Ianuarie 2011.

Comunicati Aqua Crisius 15.09.2011 Bihor

COMUNICAT in urma actiunii de control de fond desfasurata in comun de catre rangerii APS AQUA CRISIUS in colaborare cu Inspectia Piscicola-
ANPA si cu efective ale Inspectoratului Judetean de Jandarmi in baza Planului Comun de Colaborare vizind ariile naturale protejate si zonele de pescuit autorizate,
in cursul zilei de azi 15.09.2011 au fost surprinsi iin flagrant la braconaj piscicol cu prostovol pe riul Crisul Negruipe raza localitatii Ginta,
numitii iB.Zi de 31 ani si B.L. de 29 de ani din Ginta. Lucratorii Jandarmeriei au intocmit actele premergatoare urmaririi penale pentru braconaj piscicol faptuitorilor,
prostovolul cu diametrul de 4,2 metri folosit la savirsirea faptei a fost introdus in camera de corpuri delicte din cadrul IJJ Bihor iar pestii capturati ilegal- 22 bucati- 4 buc mreana intre 14 si 20 cm,
17 buc scobar intre 14 si 27 cm si 1 clean 15 cm au fost eliberati in mediul natural la fata locului. in cadrul aceleiasi actiuni au fost confiscate 3 ridicatoarei de dimensiunile-i 2,7 metri, 1,65 metri, 0,90 metri,
o virsa cu diametrul 60 cm si lungine 1,65 metri, 4 propoane (siruri) in lungime de 65 metri cu cite 15 cirlige-

desfiintind un cuib de braconieri pe raza localitatii Ginta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Acorda o nota

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Socializare
Site anunturi
Gluma zilei

Sfaturi pentru pescari.

Un tip sta in spatele unui pescar si ii da sfaturi. La un moment dat, pescarul se infurie:
- Ia asculta, dom'le! Cine prinde pesti aici, eu sau dumneata?
- Nici eu, nici dumneata.

Ultimele Comentarii
Hosting gratuit

Găzduire Gratuită